PENGENALAN 

Selamat datang ke notis privasi Kensington Trust Group ("KTG").

KTG menghormati privasi anda dan komited untuk melindungi data peribadi anda. Notis privasi ini akan memaklumkan kepada anda tentang bagaimana kami menjaga data peribadi anda apabila anda melawat laman web kami dan memberitahu anda tentang hak privasi anda dan bagaimana undang-undang melindungi anda.

Polisi ini, yang dibentangkan di bawah, adalah dasar privasi kami yang menerangkan bagaimana KTG mengumpul, menggunakan, dan mendedahkan maklumat tertentu peribadi yang diperolehi melalui laman web awam kami di www.kensington-trust.com ("Laman Web") dan sumber lain.

Bagi tujuan Polisi ini, "Kensington Trust Group" termasuk Kensington International Group Pte. Ltd dan semua anak syarikat dan syarikat bersekutunya, iaitu Kensington Corporate Advisory Services Limited, Kensington Corporate Management (S) Pte. Ltd., Kensington Corporate Services (Malaysia) Sdn. Bhd., Kensington Trust Malaysia Berhad, Kensington Trust Labuan Limited, Kensington Trust New Zealand Limited, Kensington Trust Singapore Limited, dan anak-anak syarikat, syarikat bersekutu dan / atau syarikat berkaitan yang mungkin diperbadankan dari semasa ke semasa.

Bagi tujuan perlindungan data Kesatuan Eropah, apabila kami bertindak sebagai pengawal berhubung dengan data peribadi anda, kami berjanji untuk memenuhi piawaian perlindungan privasi peribadi yang diakui di peringkat antarabangsa dengan mematuhi Peraturan Perlindungan Data Am, yang merupakan sebahagian daripada rejim perlindungan data di United Kingdom.

Sila merujuk kepada https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/ untuk perincian dan panduan yang selanjutnya.

Bagi tujuan perlindungan data Malaysia, kami hanya memproses Data Peribadi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, peraturan, garis panduan, arahan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan sebarang pindaan statutori atau enakmen di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dari semasa ke semasa (secara kolektif dirujuk sebagai "PDPA") serta Polisi ini.

Sila merujuk kepada http://www.pdp.gov.my/index.php/en/ untuk maklumat lanjut dan panduan.

Ia adalah penting untuk anda membaca notis privasi ini bersama-sama dengan apa-apa notis privasi atau kenyataan pengumpulan data yang disediakan oleh kami pada masa-masa tertentu apabila kami mengumpulkan atau memproses data peribadi anda supaya anda menyedari sepenuhnya bagaimana dan mengapa kami menggunakan data anda. Notis privasi ini menyokong notis selainnya dan tidak bertujuan untuk mengatasi mereka.

Pengguna Data

Kami adalah pengguna data dan dibenarkan oleh anda unuk memproses data peribadi anda. Kebenaran anda ini hanya terpakai jika anda memilih untuk mendaftar dengan kami atau maklumat tersebut tersedia dalam domain awam, rangkaian sosial, seminar secara peribadi dan kenalan peribadi kakitangan kami.

Perubahan kepada Notis Privasi kami

Versi ini dikemas kini pada 26 Oktober 2022 dan versi terdahulu boleh diperolehi dengan menghubungi kami.

Kami berhak untuk menukar, meminda dan/atau mengubah Dasar Privasi ini pada bila-bila masa dan kami akan memaklumkan pengguna dengan mengemaskini polisi di Laman Web KTG.

Sumber data peribadi anda

Anda tidak dikehendaki untuk mendaftar untuk menggunakan Laman Web kami. Jika anda hanya pelawat, kami tidak mengumpul apa-apa maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, anda mungkin ingin berdaftar bagi tujuan penerimaan kemas kini yang berterusan dari kami atau menghantar pertanyaan dan maklum balas kepada kami.

Data peribadi anda dikumpul daripada pelbagai sumber, termasuk maklumat yang yang anda bekalkan kepada kami dalam borang permohonan kami atau selainnya, maklumat daripada pihak ketiga, maklumat dalam domain awam, rangkaian sosial, seminar peribadi dan hubungan peribadi kakitangan. Kami akan mengesahkan atau mengumpul maklumat peribadi tentang anda dari sumber pihak ketiga (awam dan swasta) seperti world check, biro kredit atau agensi pelaporan kredit, Pendaftar Syarikat, Jabatan Insolvensi, wakil undang-undang, persatuan berkaitan industry atau kewangan dan rangkaian sosial.

Data Peribadi Diproses oleh Kami

Ini termasuk nama anda, pekerjaan, kad pengenalan atau nombor pasport, bangsa atau etnik asal, kewarganegaraan, alamat kediaman dan perniagaan, nama syarikat, nombor telefon dan faks, alamat e-mel, maklumat kekayaan dan apa-apa data peribadi lain yang diperlukan untuk tujuan yang ditetapkan di bawah. Dalam keadaan yang tertentu, pihak kami boleh meminta resume atau curriculum vitae yang merangkumi pengalaman pekerjaan anda, kelayakan akademik, keahlian profesional dan rujukan.

Kami tidak mengumpul sebarang data peribadi sensitive anda secara sengaja melainkan jika diperlukan secara sah, contohnya bagi tujuan pengambilan pekerjaan. Data peribadi sensitif termasuk tetapi tidak terhad kepada data peribadi yang terdiri daripada maklumat mengenai kesihatan fizikal atau mental, pendapat politik, agama atau kepercayaan lain yang serupa dan komisen atau dugaan komisen apa-apa kesalahan.

Data peribadi sedemikian adalah sulit. Kami tidak akan berkongsi maklumat dengan pihak ketiga untuk tujuan komersil melainkan anda memberi kebenaran kepada kami terlebih dahulu atau pendedahan sedemikian adalah di dalam jangkauan yang dibenarkan di bawah undang-undang atau garis panduan yang sedia ada. Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat sulit anda dan privasi anda.

Ia adalah penting untuk kami memegang data peribadi anda yang tepat dan terkini. Sila berhubung dengan kami sekiranya data privasi and berubah.

Kaedah pengumpulan

Anda boleh membekalkan maklumat peribadi, maklumat hubungan, maklumat pembayaran, maklumat kesihatan dan data kewangan anda dengan mengisi borang, soal selidik atau menghubungi kami secara digital (melalui laman web kami atau media sosial), melalui pos, telefon, e-mel atau sebaliknya. Ini termasuk data peribadi yang anda bekalkan semasa:

 • Permohonan atas produk atau perkhidmatan kami;
 • Membuat pertanyaan melalui laman web kami;
 • melanggan perkhidmatan atau penerbitan kami;
 • Permintaan penghantaran maklumat pemasaran kepada anda;
 • memuat turun sumber laman web kami (contohnya panduan atau bahan promosi seperti risalah kami); atau
 • menghadiri salah satu acara kami.

Anda boleh memilih tidak membekalkan data peribadi anda kepada kami, tetapi ini mungkin bermakna anda tidak dapat menikmati semua ciri-ciri laman web dan perkhidmatan yang disediakan oleh KTG.

Kami mungkin mengumpul data teknikal mengenai peralatan, aktiviti pelayaran semasa anda melayari laman web kami. Kami mengumpul data privasi ini melalui cookies, log server dan teknologi yang selainnya. Kami mungkin menerima data teknikal anda jika anda melayari laman web lain yang menggunakan cookies kami.

Pihak kami diperintah di bawah undang-undang pihak berkuasa supaya melakukan saringan atas pelaggan kami. Kami akan menggunakan produk saringan risiko seperti World Check, Artemis, LexisNexis dan lain-lain. Maklumat anda akan digunakan semasa proses saringan untuk menyediakan laporan saringan.

Dasar sah untuk memproses data peribadi anda

Kami hanya akan menggunakan data peribadi anda jika dibenarkan di bawah undang-undang. Kami mungkin memproses data peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut:-

 • Di mana kami perlu menyediakan sesuatu kontrak yang akan dimasuki atau telah dimasuki atau menagmbil langkah atas permintaan anda sebelum memasuki sesuate kontrak tersebut.
 • Di mana ia perlu untuk kepentingan sah kami (atau pihak ketiga), kepentingan dan hak asasi anda tidak mengatasi kepentingan tersebut. Kepentingan sah bermakna kepentingan perniagaan kami dalam menjalankan dan menguruskan perniagaan kami yang membolehkan kami memberi perkhidmatan/ produk terbaik dan pengalaman terbaik dan paling selamat kepada anda. Kami akan mempertimbangkan dan mengimbangkan apa-apa kesan yang berpotensi terhadap anda (baik positif dan negatif) dan hak anda sebelum kami memproses data peribadi anda bagi kepentingan sah kami. Kami tidak menggunakan data peribadi anda untuk aktiviti di mana kepentingan kami diatasi oleh kesan atas anda (melainkan jika kami mempunyai keizinan anda atau sebaliknya diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang). Anda boleh menghubungi kami untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara kami menilai kepentingan sah kami terhadap apa-apa kesan yang berpotensi terhadap anda berkenaan dengan aktiviti tertentu.
 • Kami perlu mematuhi kewajipan undang-undang atau peraturan. Ini bermakna memproses data peribadi anda di mana perlu untuk mematuhi kewajiban undang-undang atau peraturan yang kami tunduk.

Secara amnya, kami juga akan menghantar komunikasi pemasaran langsung pihak ketiga kepada anda melalui emel. Anda berhak menarik balik persetujuan pemasaran berikut bila-bila masa dengan berhubung dengan kami.

Penggunaan Maklumat dan Tujuan

KTG mengumpul, memproses dan menyimpan data peribadi anda yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya dan aktiviti yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:-

 • membekalkan maklumat perkhidmatan dan penyelesaian kami seperti yang diminta oleh anda atau organisasi anda;
 • memproses mana-mana permohonan yang dihantar kepada kami oleh anda atau organisasi anda;
 • menyediakan perkhidmatan dan / atau penyelesaian kami seperti yang diminta dan memberitahu anda atau organisasi anda tentang perubahan atau perkembangan penting;
 • memudahkan dan melibatkan diri dalam transaksi perniagaan dan / atau komersil;
 • berkomunikasi dengan anda atau organisasi anda bagi pengesahan data peribadi anda, mengemaskini dan mengurus ketepatan rekod kami;
 • memberitahu anda atau organisasi anda mengenai sebarang perkembangan, kemas kini, latihan, seminar dan acara lain dari semasa ke semasa;
 • berkomunikasi dan bertindak balas terhadap pertanyaan atau aduan anda;
 • menjalankan aktiviti pemasaran, membekalkan anda atau organisasi anda bahan pemasaran dan promosi dan berkomunikasi dengan anda mengenai perkhidmatan dan penyelesaian yang disediakan oleh kami atau rangkaian kami yang mungkin menarik minat anda atau organisasi anda;
 • mendapatkan maklum balas mengenai perkhidmatan kami atau untuk pasaran atau tujuan penyelidikan lain-lain;
 • melindungi kepentingan dan pengguna kami dan jika sesuai, untuk mematuhi proses undang-undang;
 • untuk pencegahan, penahanan atau pendakwaan terhadap jenayah, dan mematuhi kewajipan undang-undang dan kawal selia;
 • untuk sebarang aktiviti perniagaan umum di antara anda atau organisasi anda dengan kami;
 • untuk apa-apa maksud lain yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai dan / atau dengan persetujuan anda; dan/atau
 • untuk apa-apa tujuan sampingan atau incidental kepada tujuan-tujuan di atas yang lain

Sekiranya anda menerima e-mel pemasaran dari KTG, anda akan diberikan cara automatik untuk menarik diri atau berhenti melanggan dari komunikasi tertentu atau dari semua e-mel pemasaran yang dihantar oleh kami. Sila ikut arahan dalam e-mel yang anda terima.

Perkongsian Maklumat

KTG boleh memproses dan berkongsi maklumat peribadi anda di kalangan syarikat-syarikat dalam KTG, rangkaian kami, pembekal perkhidmatan pihak ketiga, ejen yang dilantik oleh kami untuk bertindak bagi pihak kami, bank atau institusi kewangan atau pihak ketiga yang lain untuk tujuan yang dinyatakan di atas. Kami juga boleh dalam keadaan terhad mendedahkan maklumat peribadi kepada badan kawal selia, agensi kerajaan, polis, badan penguatkuasaan undang-undang, mahkamah dan orang atau badan yang kepadanya kita secara hukum perlu mendedahkan kepada atau berhubung dengan apa-apa perintah atau penghakiman mahkamah. Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada penasihat dan perunding profesional kami termasuk tetapi tidak terhad kepada peguam, akauntan, juruaudit dan penanggung insurans mengenai keperluan untuk mengetahui asas untuk tujuan menyediakan perkhidmatan dan/atau nasihat kepada kami.

Kesemua pendedahan ini mungkin melibatkan pemindahan maklumat peribadi kepada negara atau wilayah yang mempunyai peraturan perlindungan data serupa Perkongsian Maklumat kepada mereka yang berkuat kuasa di kawasan kediaman anda, dan yang telah diiktiraf dan diluluskan oleh EU atau Malaysia sebagai mencukupi dalam undang-undang dan kerangka perlindungan data mereka . Entiti-entiti ini juga akan dianggap cukup memadai jika mereka telah menandatangani perjanjian dengan kami menggunakan klausa model EU atau Malaysia standard untuk perkongsian data.

Langkah Keselamatan

KTG mempunyai piawaian komersil yang munasabah bagi langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi anda daripada pemusnahan, penyalahgunaan, akses tanpa kebenaran, pendedahan atau pengubahan. Ini termasuk perlindungan teknologi maklumat yang sesuai seperti firewall dan program anti-virus untuk rangkaian kami, dan langkah-langkah perlindungan tambahan seperti proses penyulitan kata laluan pengguna dua. Di samping itu, kami juga mengehadkan akses kepada data peribadi kepada pekerja, ejen dan pihak ketiga yang lain mengenai perniagaan yang ketat perlu mengetahui asas dan hanya pada arahan kami. Semua kakitangan yang memproses data peribadi pelanggan tertakluk kepada kewajipan kerahsiaan dan telah dilatih untuk melindungi data peribadi sebagai sebahagian daripada profesionalisme mereka.

Pautan ke laman web lain

Amalan privasi yang ditetapkan dalam Polisi ini adalah untuk Laman Web kami sahaja. Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke site lain. KTG tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi atau kandungan laman web tersebut. Sekiranya anda memaut atau sebaliknya melawat mana-mana site lain, sila semak dasar privasi yang dipaparkan dalam laman web tersebut.

Cookies dan Pelacakan Pasif

"Cookies" adalah elemen data yang boleh dihantar ke browser anda. Browser anda kemudian boleh menyimpannya pada sistem anda berdasarkan keutamaan yang telah anda tetapkan pada browser anda. Cookie mengumpul maklumat mengenai sistem pengendalian anda termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis pelayar, dan alamat Protokol Internet (“IP”). Laman Web KTG menggunakan maklumat ini untuk menganalisis trafik di Laman Web kami, dan lebih cepat apabila anda kembali ke Laman Web kami. Kami tidak berniat untuk mengguna pakai informasi tersebut untuk mengenal pasti seseorang pengguna. Anda boleh menetapkan browser internet anda untuk memaklumkan kepada anda semasa menerima cookie, ini memberi anda peluang untuk mengambil keputusan sama ada menerimanya. Selanjutnya, anda mempunyai pilihan untuk blok semua cookie. Adalah dimaklumkan bahawa anda tidak akan dapat mengguna semua fungsi di laman web kami jika anda menolak atau blok cookies.

Platform Media Sosial

Anda mungkin ingin mengambil bahagian dalam pelbagai blog, forum, wiki dan platform media sosial lain yang dihoskan oleh KTG ("Platform Media Sosial"). Tujuan utama Platform Media Sosial ini adalah untuk memudahkan dan membolehkan anda berkongsi isi kandungan. Walau bagaimanapun, kami tidak akan bertanggungjawab jika anda berkongsi maklumat peribadi di Platform Media Sosial yang kemudiannya digunakan, disalahgunakan atau diperuntukkan oleh pengguna lain.

KTG mungkin membekalkan pautan kepada platform social media yang lain atas server yang berlainan oleh individu atau organisasi yang tanpa kawalan kami. Kami tidak mewakili atau menjamin ketepatan informasi atas server sedemikian.

Pautan ke laman web pihak ketiga tidak boleh ditafsirkan sebagai sokongan oleh sama ada KTG atau pihak ketiga yang lain atau produk dan perkhidmatannya. Kami tidak mewakili atau menjamin data pengguna yang disimpan atau digunakan atas server pihak ketiga. Kami mengesyorkan anda untuk mengkaji semula dasar privasi setiap pautan pihak ketuga dalam lam web kami bagi menyemak pengunaan data peribadi anda oleh mereka.

Akses dan Pembetulan

Anda boleh menghubungi kami secara bertulis dengan menggunakan butiran perhubungan di bawah untuk kebenaran akses kepada data peribadi anda yang kami simpan, meminta akses kepada data peribadi anda yang disimpan oleh kami untuk diperbetulkan/ dikemaskini dan/atau menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan / menggunakan data peribadi anda oleh kami. Jika anda ingin menghadkan hak kami untuk memproses data peribadi anda, sila hubungi kami di butiran perhubungan di bawah. Jika anda tidak mahu menerima kemas kini masa depan daripada kami, anda boleh berhenti melanggannya pada bila-bila masa.

Anda mempunyai untuk menentukan maklumat yang dibekalkan. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat keadaan di mana ianya wajib membekalkan data peribadi tertentu. Kegagalan atau keengganan membekalkan data peribadi yang berkenaan atau menghadkan pemprosesan data peribadi anda mungkin menyebabkan kami tidak dapat memberikan perkhidmatan yang diperuntukan oleh anda atau organisasi anda atau melaksanakan tujuan yang dinyatakan di bawah. Selain itu, sejauh mana kami dapat mematuhi permintaan anda tanpa menjejaskan hak dan kewajipan bersama kami berkaitan transaksi, bergantung pada peringkat transaksi. Jika hak atau kewajipan tersebut terpengaruh, kami mungkin tidak dapat memperhentikan pemprosesan data peribadi anda sehingga transksi tersebut dilengkapkan.

Penyimpanan

KTG hanya akan menyimpan data peribadi anda sepanjang tempoh masa yang diperlukan untuk menjalankan tujuan yang mana data peribadi anda dikumpulkan dan juga untuk tujuan lain yang dinyatakan dalam Polisi ini, termasuk mengendalikan pertanyaan, audit, aduan atau prosiding undang-undang dan tujuan pemasaran . Kami juga akan mematuhi undang-undang, cukai dan lain-lain peraturan dan keperluan/ garis panduan industri untuk pengekalan rekod termasuk dasar pengekalan rekod kami.

Persetujuan

Jika anda adalah firma, perkongsian, usahasama, badan yang tidak diperbadankan, perbadanan atau badan korporat lain, pemberian Notis ini yang dialamatkan kepada firma, perkongsian, usaha sama, badan tidak diperbadankan, perbadanan atau badan korporat lain hendaklah disifatkan sebagai notis yang diberikan kepada semua rakan kongsi, pengarah, pemegang jawatan, pemegang saham dan / atau pekerja anda, mengikut mana yang berkenaan, yang datanya dikumpulkan dan / atau diproses oleh kami untuk tujuan seperti yang dinyatakan di atas. Dalam hal ini, anda menjamin bahawa anda telah memperoleh persetujuan semua individu tersebut untuk menyediakan data peribadi mereka kepada kami untuk tujuan yang dinyatakan di atas dan untuk pendedahan kepada pihak-pihak seperti yang ditetapkan di atas dan anda berjanji untuk memberitahu semua individu tersebut, (ungkapan itu hendaklah merangkumi semua rakan kongsi, pengarah, pemegang jawatan, pemegang saham dan / atau pekerja yang sedia ada dan baru, mengikut mana yang berkenaan, dari semasa ke semasa) dari Polisi ini.

Polisi ini juga terpakai bagi penggunaan, pemprosesan dan pendedahan data peribadi mana-mana individu lain yang bukan pelanggan kami tetapi data peribadinya dikehendaki dikumpulkan oleh kami untuk tujuan atau sampingan dengan penyediaan perkhidmatan dan penyelesaian oleh kami kepada pelanggan kami, sama ada pelanggan berkenaan adalah individu, syarikat, entiti perniagaan atau organisasi lain. Dalam hal ini, anda mengesahkan dan menjamin bahawa anda telah memperoleh persetujuan orang-orang tersebut kepada penyediaan data peribadi tersebut kepada kami untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan di atas dan untuk pendedahan kepada pihak-pihak seperti yang dinyatakan di atas dan anda berjanji untuk memaklumkan individu-individu seperti ini Dasar.

Kami adalah tertakluk kepada keperluan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan daripada pemegang tanggungjawab ibu bapa bagi kanak-kanak di bawah umur 16 tahun (GDPR) dan 18 tahun jika kami ingin memproses data peribadi yang berkaitan dengan kanak-kanak.

Dengan membekal data peribadi anda kepada kami dan / atau terus menggunakan perkhidmatan kami, anda dianggap bersetuju dengan kenyataan dan terma dalam Polisi ini dan pengumpulan, penggunaan, akses, pendedahan, penyimpanan dan pemprosesan data peribadi seperti yang dinyatakan dalam Polisi ini.

Pengalihan antarabangsa

Data peribadi yang dikumpulkan daripada anda apabila anda akses laman web ini atau yang telah anda bekalkan kepada kami semasa menggunakan perkhidmatan atau produk kami mungkin dialihkan keluar dari Kawasan Ekonomi Eropah ("EEA") atau Malaysia.

Sebarang pengalihan data peribadi anda di luar EEA atau Malaysia ditadbir oleh kontrak yang disediakan oleh kami bersama anda bagi tujuan perkhidmatan atau produk dan adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan privasi dan perlindungan maklumat pelanggan.

Kami hanya akan mengalihkan data peribadi anda ke negara-negara yang dianggap telah diberi perlindungan data peribadi yang mencukupi oleh Suruhanjaya Eropah atau Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia atau kepada pihak ketiga di mana kami telah meluluskan mekanisme pengalihan untuk melindungi data peribadi anda.

Hak undang-undang anda

Anda mempunyai hak di bawah Undang-undang berkait dengan data peribadi anda. Anda mempunyai hak untuk:-

 • Dimaklumkan semasa data peribadi anda dikumpul, proses yang dilakukan untuk mendapatkan maklumat dan tujuan pengunaannya.
 • Permintaan akses data peribadi anda, suatu proses yang biasanya dikenali sebagai "permintaan subjek data". Ini membolehkan anda memperolehi salinan data peribadi anda yang dipegang oleh kami dan memeriksa supaya kami menjalan proses tertakluk kepada undang-undang.
 • Permintaan pembetulan data peribadi yang dipegang oleh kami. Ini memberi hak kepada anda untuk membetulkan sebarang data yang tidak betul. Kami memerlukan pengesahan tambahan daripada anda untuk pembetulan data tersebut jika situasi in bangkit.
 • Permintaan pemadaman data peribadi. And mempunyai hak memadam data peribadi anda apaibila pihak kami tidak lagi mempunyai alasan untuk teruskam pemprosesan atau anda pakai guna hak anda untuk memberhentikan pemprosessan tearsebut. Walau bagaimanapun, kami tidak akan sentiasa mematuhi permintaan anda atas sebab-sebab undang-undang. Anda akan diberitahu jika situasi ini berlaku. Kami mungkin tidak akan memadam data peribadi anda secara segera atas permintaan anda sekiranya kami perlu mengesahkan sama ada kami mempunyai alasan yang sah untuk menggunakannya atau jika pemprosesan yang berkaitan tidak membenarkan pemadaman segera.
 • Membantah pemprosesan data peribadi anda di mana kami bergantung kepada kepentingan sah (atau mereka dari pihak ketiga) dan dalam keadaan tertentu anda ingin membantah pemprosessan sekiranya kami memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung. Dalam beberapa kes, kami mungkin menunjukkan bahawa kami mempunyai alasan yang sah untuk memproses maklumat anda yang mengatasi hak dan kebebasan anda.
 • Meminta sekatan pemprosesan data peribadi anda. Ini membolehkan anda meminta kami menangguhkan pemprosesan data peribadi anda dalam senario berikut: (1) jika anda mahu kami mengukuhkan ketepatan data; (2) di mana penggunaan data kami adalah menyalahi undang-undang tetapi anda tidak mahu kami memadamkannya; (3) anda ingin kami memegang data tersebut walaupun kami tidak perlu kerana anda perlu data tersebut untuk menubuhkan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang ; atau (4) anda telah membantah penggunaan data oleh kami tetapi kami perlu mengesahkan sama ada kami mempunyai alasan yang sah untuk menggunakannya.
 • Meminta pemindahan data peribadi kepada anda atau kepada pihak ketiga. Anda, atau pihak ketiga pilihan anda akan dibekalkan data peribadi dalam format yang berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan data ini hanya terpakai kepada maklumat yang telah diautomatikkan dan yang dipersetujui oleh anda untuk kegunaan kami pada awalnya atau maklumat tersebut telah digunakan dalam kontrak bersama anda.
 • Minta keputusan itu berdasarkan pemprosesan automatik mengenai anda atau ketara mempengaruhi anda dan berdasarkan data peribadi anda bukan sahaja dibuat oleh komputer, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor keputusan manusia juga. Anda juga mempunyai hak dalam hal ini untuk menyatakan pandangan anda dan bertanding keputusan.
 • Menarik kebenaran pada bila-bila masa di mana kami bergantung pada persetujuan untuk memproses data peribadi anda. Walau bagaimanapun, ini tidak akan menjejaskan undang-undang pemprosesan yang dilakukan sebelum anda menarik balik persetujuan anda.
 • Harap maklum bahawa jika anda menarik balik persetujuan anda, kami mungkin tidak dapat memberikan perkhidmatan kami atau beberapa bahagian perkhidmatan kami kepada anda. Kami akan memberitahu anda dengan sewajarnya jika ini berlaku sekiranya keadaan sedemikian berlaku.
 • Maklumkan sebarang pelanggaran dalam privasi data data peribadi anda tanpa kelewatan yang tidak wajar dan tidak munasabah dan dalam masa satu bulan sekurang-kurangnya apabila keadaan timbul.

Jika anda ingin melaksanakan mana-mana hak yang dinyatakan di atas, sila hubungi kami dengan menggunakan butiran yang disediakan di atas. Sekiranya kami mempunyai sebab yang sah untuk tidak memproses permintaan anda atau tidak memberitahu anda mengenai butiran di atas, kami akan menghubungi anda untuk memaklumkan anda tentang sebab itu.

Anda mempunyai hak untuk membuat aduan berkaitan dengan apa-apa kebimbangan data dan anda harus melaporkannya kepada pejabat atau agensi privasi data pejabat komisaris anda:-

Hong Kong - Pesuruhjaya Privasi untuk Data Peribadi, Hong Kong (https://www.pcpd.org.hk/)

Malaysia - Jabatan Perlindungan Data Peribadi https://www.pdp.gov.my/jpdpv2/

New Zealand - Pesuruhjaya Privasi (https://www.privacy.org.nz/)

Singapura - Suruhanjaya Perlindungan Data Peribadi (https://www.pdpc.gov.sg/)

Tiada yuran pentadbiran

Anda tidak perlu membayar bayaran untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk menjalankan mana-mana hak lain). Walau bagaimanapun, kami mungkin mengenakan bayaran yang munasabah jika permintaan anda jelas tidak berasas, berulang atau berlebihan. Sebagai alternatif, kami boleh menolak untuk mematuhi permintaan anda dalam keadaan ini. Anda akan dimaklumkan mengenai sebab penolakan ini.

Perubahan kepada Dasar kami

KTG boleh mengubah atau meminda Dasar ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami. Sila semak halaman ini secara berkala untuk dimaklumkan mengenai cara kami melindungi maklumat anda. Kami juga memaparkan tarikh efektif Dasar ini di bahagian bawah halaman ini.

Dasar Privasi ini dikeluarkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat ketidakselarasan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia notis ini, versi Bahasa Inggeris akan mengatasi versi bahasa Malaysia.

Perubahan tujuan

Kami hanya akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan semasa pengumpulan, melainkan jika munasabah dipertimbangkan bahawa kami perlu menggunakannya untuk alasan lain dan alasan itu serasi dengan tujuan asal. Sekiranya anda ingin mendapatkan penjelasan mengenai sama ada pemprosesan untuk tujuan baru itu bersesuaian dengan tujuan asal, sila hubungi kami.

Sekiranya kami perlu menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang tidak berkaitan, kami akan memberitahu anda dan menerangkan asas undang-undang yang membenarkan kami berbuat demikian.

Sila ambil perhatian bahawa kami boleh memproses data peribadi anda tanpa pengetahuan atau persetujuan anda, sekiranya peraturan di atas dipatuhi, hanya jika diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.

Soalan atau Komen

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, aduan atau kebimbangan berhubung dengan pengendalian Maklumat Peribadi anda atau Dasar Privasi kami, sila hubungi kami.

Sila merujuk senarai perhubungan pejabat masing-masing di Kensington Trust Group:-

Pejabat Singapura

Cik Wilene Neo

E-mel: data.protection.sg@kensington-trust.com

Pejabat Hong Kong

Cik Gloria Shum

E-mel: Gloria.shum@kensington-trust.com

Pejabat New Zealand

Cik Elena Popova

E-mel: Elena.popova@kensington-trust.com

Pejabat Kuala Lumpur

Cik Adele Chin

E-mel: adele.chin@kensington-trust.com

Pejabat Labuan

Cik Adele Chin

E-mel: adele.chin@kensington-trust.com

Kensington Trust Group

PENTING: Dengan membekalkan data peribadi anda kepada kami dan/atau penerusan penggunaan perkhidmatan kami, anda dianggap bersetuju dengan kenyataan dan terma dalam Polisi ini dan pengumpulan, penggunaan, akses, pendedahan, penyimpanan dan pemprosesan data peribadi seperti yang dijelaskan dalam Dasar ini.