Dasar Privasi

English version please click here

PENGENALAN 

Selamat datang ke notis privasi Kensington Trust Group ("KTG").

KTG menghormati privasi anda dan komited untuk melindungi data peribadi anda. Notis privasi ini akan memaklumkan kepada anda tentang bagaimana kami menjaga data peribadi anda apabila anda melawat laman web kami dan memberitahu anda tentang hak privasi anda dan bagaimana undang-undang melindungi anda.

Polisi ini, yang dibentangkan di bawah, adalah dasar privasi kami yang menerangkan bagaimana KTG mengumpul, menggunakan, dan mendedahkan maklumat peribadi tertentu yang diperoleh melalui laman web awam kami di www.kensington-trust.com ("Laman Web") dan sumber lain.

Untuk tujuan Polisi ini, "Kensington Trust Group" hendaklah termasuk Kensington International Group Pte. Ltd dan semua anak syarikat dan syarikat bersekutunya, iaitu Kensington Corporate Advisory Services Limited, Kensington Corporate Management (S) Pte. Ltd., Kensington Corporate Services (Malaysia) Sdn. Bhd., Kensington Trust Malaysia Berhad, Kensington Trust Labuan Limited, Kensington Trust New Zealand Limited, Kensington Trust Singapore Limited, dan anak-anak syarikat, syarikat bersekutu dan / atau syarikat berkaitan yang mungkin diperbadankan dari semasa ke semasa.

Untuk tujuan perlindungan data Kesatuan Eropah, apabila kami bertindak sebagai pengawal berhubung dengan data peribadi anda, kami berjanji untuk memenuhi piawaian perlindungan privasi peribadi yang diakui di peringkat antarabangsa dengan mematuhi Peraturan Perlindungan Data Am, yang merupakan sebahagian daripada rejim perlindungan data dalam United Kingdom.

Sila rujuk https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/ untuk perincian dan panduan lanjut.

Untuk tujuan perlindungan data Malaysia, kami hanya akan memproses Data Peribadi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, peraturan, garis panduan, arahan yang dibuat di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan sebarang pindaan statutori atau enakmen dibuat semula Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dari semasa ke semasa (secara kolektif dirujuk sebagai "PDPA") serta Polisi ini.

Sila rujuk http://www.pdp.gov.my/index.php/en/ untuk maklumat lanjut dan panduan.

Ia adalah penting untuk anda membaca notis privasi ini bersama-sama dengan apa-apa notis privasi atau kenyataan pengumpulan data yang mungkin kami sediakan pada masa-masa tertentu apabila kami mengumpulkan atau memproses data peribadi tentang anda supaya anda menyedari sepenuhnya bagaimana dan mengapa kami menggunakan data anda. Notis privasi ini menambah notis lain dan tidak bertujuan untuk mengatasi mereka.

 

Pengawal

Kami adalah pengawal data dan bertanggungjawab untuk data peribadi anda.

 

Perubahan kepada Notis Privasi kami

Versi ini dikemas kini terakhir pada 5 September 2019 dan versi bersejarah boleh didapati dengan menghubungi kami.

Kami berhak untuk menukar, meminda dan/atau mengubah Dasar Privasi ini pada bila-bila masa dan kami akan memaklumkan pengguna dengan mengemaskini polisi di Laman Web KTG.

 

Sumber data peribadi anda

Pendaftaran tidak diperlukan untuk anda menggunakan Laman Web kami. Jika anda hanya pelawat, kami tidak mengumpul apa-apa maklumat peribadi tentang anda. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat keadaan di mana anda memilih untuk mendaftar bagi menerima kemas kini yang berterusan dari kami atau ingin menghantar pertanyaan atau maklum balas kepada kami.

Data peribadi anda juga boleh dikutip dari pelbagai sumber, termasuk maklumat yang telah anda berikan kepada kami dalam borang permohonan kami atau cara lain, maklumat dari pihak ketiga, maklumat dalam domain awam, rangkaian sosial, seminar peribadi dan hubungan peribadi kakitangan. Kami boleh mengesahkan atau memberi maklumat peribadi tentang anda dari sumber pihak ketiga (baik awam dan swasta) seperti cek dunia, biro kredit atau agensi rujukan kredit, Pendaftar Syarikat, Jabatan Insolvensi, wakil undang-undang, persatuan berkaitan industri/ kewangan dan rangkaian sosial.

 

Data Peribadi Diproses oleh Kami

Ini termasuk nama anda, pekerjaan, kad pengenalan atau nombor pasport, bangsa atau etnik asal, kewarganegaraan, alamat kediaman dan perniagaan, nama syarikat, nombor telefon dan faks, alamat e-mel, maklumat kekayaan dan apa-apa data peribadi lain yang diperlukan untuk tujuan yang ditetapkan di bawah. Dalam sesetengah keadaan, kami boleh meminta resume atau curriculum vitae yang merangkumi pengalaman kerja anda, kelayakan akademik, keahlian profesional dan rujukan.

Kami tidak sengaja mengumpul apa-apa data peribadi sensitif melainkan jika diperlukan secara sah untuk melakukannya, sebagai contoh tujuan pengambilan. Data peribadi yang sensitif termasuk tetapi tidak terhad kepada data peribadi yang terdiri daripada maklumat mengenai kesihatan fizikal atau mental, pendapat politik, agama atau kepercayaan lain yang serupa dan komisen atau dugaan komisen apa-apa kesalahan.

Data peribadi sedemikian akan tetap sulit. Kami tidak akan berkongsi maklumat anda untuk tujuan komersil dengan pihak ketiga melainkan anda memberi kami kebenaran terlebih dahulu untuk berbuat demikian atau pendedahan sedemikian adalah dalam jangkauan pendedahan yang dibenarkan di bawah undang-undang/ garis panduan yang sedia ada. Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi kerahsiaan maklumat anda dan melindungi privasi anda.

Ia adalah penting bahawa data peribadi yang kami pegang tentang anda adalah tepat dan terkini. Sila beritahu kami jika data peribadi anda berubah semasa hubungan anda dengan kami.

 

Kaedah pengumpulan

Anda boleh memberikan kami maklumat peribadi, maklumat hubungan, maklumat pembayaran, maklumat kesihatan dan data kewangan anda dengan mengisi borang, soal selidik atau bersamaan dengan kami secara digital (melalui laman web kami atau media sosial), melalui pos, telefon, e-mel atau sebaliknya. Ini termasuk data peribadi yang anda berikan apabila anda:

 • memohon produk atau perkhidmatan kami;
 • menyerahkan siasatan di laman web kami;
 • melanggan perkhidmatan atau penerbitan kami;
 • meminta maklumat pemasaran dihantar kepada anda;
 • memuat turun beberapa sumber kami (misalnya panduan atau bahan promosi seperti risalah kami); atau
 • menghadiri salah satu acara/ majlis kami.

Anda boleh memilih untuk tidak memberikan kami data peribadi anda, tetapi ini mungkin bermakna anda tidak dapat menikmati semua ciri-ciri laman web dan perkhidmatan kami yang disediakan oleh KTG.

Semasa anda berinteraksi dengan laman web kami, kami secara automatik boleh mengumpul Data Teknikal mengenai peralatan anda, tindakan menyemak imbas dan corak. Kami mengumpul data peribadi ini dengan menggunakan kuki, log pelayan dan teknologi serupa yang lain. Kami juga mungkin menerima Data Teknikal mengenai anda jika anda melawat laman web lain yang menggunakan kuki kami.

Kami juga dikehendaki oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggan kami untuk mematuhi peraturan ketekunan pelanggan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kami boleh menggunakan produk pemeriksaan risiko seperti World Check, LexisNexis dan lain-lain. Maklumat anda mungkin digunakan dalam proses pemeriksaan untuk menyediakan laporan penapisan untuk tujuan yang dinyatakan di atas.

 

Dasar sah untuk memproses data peribadi anda

Kami hanya akan menggunakan data peribadi anda apabila undang-undang membenarkan kami. Selalunya, kami akan menggunakan data peribadi anda dalam keadaan berikut:-

 • Di mana kami perlu memasuki satu kontrak atau telah dimeterai dengan anda atau mengambil langkah-langkah atas permintaan anda sebelum memasuki kontrak.
 • Di mana ia perlu untuk kepentingan sah kami (atau pihak ketiga) dan kepentingan dan hak asas anda tidak mengatasi kepentingan tersebut. Kepentingan sah bermakna kepentingan perniagaan kami dalam menjalankan dan menguruskan perniagaan kami untuk membolehkan kami memberi anda perkhidmatan/ produk terbaik dan pengalaman terbaik dan paling selamat. Kami akan mempertimbangkan dan mengimbangkan apa-apa kesan yang berpotensi kepada anda (baik positif dan negatif) dan hak anda sebelum kami memproses data peribadi anda untuk kepentingan sah kami. Kami tidak menggunakan data peribadi anda untuk aktiviti di mana kepentingan kami ditinggikan oleh kesan kepada anda (melainkan jika kami mempunyai keizinan anda atau sebaliknya diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang). Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang bagaimana kami menilai kepentingan sah kami terhadap apa-apa kesan yang berpotensi kepada anda berkenaan dengan aktiviti tertentu dengan menghubungi kami.
 • Di mana kita perlu mematuhi kewajipan undang-undang atau peraturan. Ini bermakna memproses data peribadi anda di mana perlu untuk mematuhi kewajiban undang-undang atau peraturan yang kami tunduk.

Secara amnya, kami tidak bergantung pada persetujuan sebagai asas undang-undang untuk memproses data peribadi anda selain berhubung dengan menghantar komunikasi pemasaran langsung pihak ketiga kepada anda melalui e-mel. Anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan pemasaran pada bila-bila masa dengan menghubungi kami.

 

Penggunaan Maklumat dan Tujuan

KTG mengumpul, memproses dan mengekalkan data peribadi anda yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya dan aktiviti yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:-

 • memberikan maklumat mengenai perkhidmatan dan penyelesaian kami seperti yang diminta oleh anda atau organisasi anda;
 • memproses mana-mana permohonan yang anda atau organisasi anda telah menghantar kepada kami;
 • menyediakan perkhidmatan dan / atau penyelesaian kami seperti yang diminta dan memberitahu anda atau organisasi anda tentang perubahan atau perkembangan penting kepada ciri-ciri;
 • memudahkan dan melibatkan diri dalam transaksi perniagaan dan / atau komersil;
 • berkomunikasi dengan anda atau organisasi anda pada pengesahan data peribadi anda, mengemaskini dan mengurus ketepatan rekod kami;
 • memberitahu anda atau organisasi anda mengenai sebarang perkembangan, kemas kini, latihan, seminar dan acara lain dari semasa ke semasa;
 • berkomunikasi dan bertindak balas terhadap pertanyaan atau aduan anda;
 • menjalankan aktiviti pemasaran, memberi anda atau organisasi anda dengan bahan pemasaran dan promosi dan berkomunikasi dengan anda mengenai perkhidmatan dan penyelesaian yang disediakan oleh kami atau Rangkaian kami yang kami rasa mungkin menarik minat anda atau organisasi anda;
 • mendapatkan maklum balas mengenai perkhidmatan kami atau untuk pasaran atau tujuan penyelidikan lain;
 • melindungi kepentingan dan pengguna kami dan jika sesuai, untuk mematuhi proses undang-undang;
 • untuk pencegahan, penahanan atau pendakwaan terhadap jenayah, dan mematuhi kewajipan undang-undang dan kawal selia;
 • untuk sebarang aktiviti umum aktiviti perniagaan antara anda atau organisasi anda dengan kami;
 • untuk apa-apa maksud lain yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai dan / atau dengan persetujuan anda; dan/atau
 • untuk semua tujuan lain berkaitan atau bersampingan dengan perkara di atas.

Sekiranya anda menerima e-mel pemasaran dari KTG, anda akan diberikan cara automatik untuk menarik diri atau berhenti melanggan dari komunikasi tertentu atau dari semua e-mel pemasaran yang dihantar oleh kami. Sila ikut arahan pada e-mel yang anda terima.

 

Perkongsian Maklumat

KTG boleh memproses dan berkongsi maklumat peribadi anda di kalangan syarikat dalam KTG, Rangkaian kami, penyedia perkhidmatan pihak ketiga, ejen yang dilantik oleh kami untuk bertindak bagi pihak kami, bank atau institusi kewangan atau pihak ketiga yang lain untuk tujuan yang dinyatakan di atas. Kami juga boleh dalam keadaan terhad mendedahkan maklumat peribadi kepada badan kawal selia, agensi kerajaan, polis, badan penguatkuasaan undang-undang, mahkamah dan orang atau badan yang kepadanya kita secara hukum perlu mendedahkan kepada atau berhubung dengan apa-apa perintah atau penghakiman mahkamah. Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada penasihat dan perunding profesional kami termasuk tetapi tidak terhad kepada peguam, akauntan, juruaudit dan penanggung insurans mengenai keperluan untuk mengetahui asas untuk tujuan menyediakan perkhidmatan dan/atau nasihat kepada kami.

Kesemua pendedahan ini mungkin melibatkan pemindahan maklumat peribadi kepada negara atau wilayah yang mempunyai peraturan perlindungan data serupa Perkongsian Maklumat kepada mereka yang berkuat kuasa di kawasan kediaman anda, dan yang telah diiktiraf dan diluluskan oleh EU atau Malaysia sebagai mencukupi dalam undang-undang dan kerangka perlindungan data mereka . Entiti-entiti ini juga akan dianggap cukup memadai jika mereka telah menandatangani perjanjian dengan kami menggunakan klausa model EU atau Malaysia standard untuk perkongsian data.

 

Langkah Keselamatan

KTG mempunyai piawaian komersil yang munasabah bagi langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi anda daripada pemusnahan, penyalahgunaan, akses tanpa kebenaran, pendedahan atau pengubahan. Ini termasuk perlindungan teknologi maklumat yang sesuai seperti firewall dan program anti-virus untuk rangkaian kami, dan langkah-langkah perlindungan tambahan seperti proses penyulitan kata laluan pengguna dua. Di samping itu, kami juga mengehadkan akses kepada data peribadi kepada pekerja, ejen dan pihak ketiga yang lain mengenai perniagaan yang ketat perlu mengetahui asas dan hanya pada arahan kami. Semua kakitangan yang memproses data peribadi pelanggan tertakluk kepada kewajipan kerahsiaan dan telah dilatih untuk melindungi data peribadi sebagai sebahagian daripada profesionalisme mereka.

 

Pautan ke laman web lain

Amalan privasi yang ditetapkan dalam Polisi ini hanya untuk Laman Web kami. Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke tapak lain. KTG tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi atau kandungan laman web tersebut. Sekiranya anda memaut atau sebaliknya melawat mana-mana tapak lain, sila semak dasar privasi yang diposkan di laman web tersebut.

 

Kuki dan Pelacakan Pasif

"Kuki" adalah elemen data yang boleh dihantar ke penyemak imbas anda. Penyemak imbas anda kemudian boleh menyimpannya pada sistem anda berdasarkan keutamaan yang telah anda tetapkan pada penyemak imbas anda. Kuki mengumpul maklumat mengenai sistem pengendalian anda termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis pelayar, dan alamat Protokol Internet (“IP”). Laman Web KTG menggunakan maklumat ini untuk menganalisis lalu lintas di Laman Web kami, dan memberikan anda lebih baik apabila anda kembali ke Laman Web kami. Bukan niat kami untuk menggunakan maklumat sedemikian untuk secara peribadi mengenal pasti pengguna. Anda mempunyai pilihan untuk mengkonfigurasi penyemak imbas Internet anda untuk memaklumkan anda apabila anda menerima kuki, memberikan anda peluang untuk memutuskan sama ada untuk menerimanya. Selanjutnya, anda mempunyai pilihan untuk menyekat semua kuki. Sila ambil perhatian, bagaimanapun, bahawa jika anda menolak atau sebaliknya menyekat kuki anda mungkin tidak dapat menggunakan semua fungsi yang terdapat di Laman Web kami.

 

Platform Media Sosial

Anda mungkin ingin mengambil bahagian dalam pelbagai blog, forum, wiki dan platform media sosial lain yang dihoskan oleh KTG ("Platform Media Sosial") yang kami sediakan untuk anda. Tujuan utama Platform Media Sosial ini adalah untuk memudahkan dan membolehkan anda berkongsi kandungan. Walau bagaimanapun, kami tidak akan bertanggungjawab jika anda berkongsi maklumat peribadi di Platform Media Sosial yang kemudiannya digunakan, disalahgunakan atau diperuntukkan oleh pengguna lain.

KTG juga menyediakan pautan ke platform media sosial lain yang dikekalkan pada pelayan berasingan oleh individu atau organisasi di mana kita tidak mempunyai kawalan. Kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan mengenai ketepatan atau sebarang aspek lain dari maklumat yang terdapat pada pelayan tersebut.

Pautan ke laman web pihak ketiga tidak boleh ditafsirkan sebagai sokongan oleh sama ada KTG atau pihak ketiga yang lain atau produk dan perkhidmatannya. Kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan mengenai bagaimana data pengguna disimpan atau digunakan pada pelayan pihak ketiga. Kami mengesyorkan anda untuk mengkaji semula dasar privasi setiap laman web pihak ketiga yang dipautkan dari Laman Web kami untuk menentukan penggunaan data peribadi mereka.

 

Akses dan Pembetulan

Anda boleh menghubungi kami secara bertulis dengan menggunakan butiran perhubungan di bawah untuk meminta akses kepada data peribadi anda yang kami simpan mengenai anda, meminta akses kepada data peribadi anda yang disimpan oleh kami untuk diperbetulkan/ dikemaskini dan/atau menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan / menggunakan data peribadi anda oleh kami. Jika anda ingin menghadkan hak kami untuk memproses data peribadi anda, sila hubungi kami di butiran perhubungan di bawah. Jika anda tidak mahu menerima kemas kini masa depan daripada kami, anda boleh berhenti melanggannya pada bila-bila masa.

Anda mempunyai hak dalam menentukan maklumat yang ingin anda berikan. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat keadaan di mana ia wajib memberi data peribadi tertentu. Kegagalan atau keengganan untuk menyediakan data peribadi yang relevan atau ingin menghadkan pemprosesan data peribadi anda mungkin menyebabkan kami tidak dapat memberikan perkhidmatan yang diminta oleh anda atau organisasi anda atau melaksanakan tujuan yang dinyatakan di bawah. Selain itu, sejauh mana kami dapat mematuhi permintaan anda tanpa menjejaskan hak dan kewajipan bersama kami berkaitan transaksi, bergantung pada peringkat transaksi. Jika hak atau kewajipan tersebut terpengaruh, kami mungkin tidak dapat menghentikan memproses data peribadi anda.

 

Pengekalan

KTG hanya akan menyimpan data peribadi anda sepanjang tempoh masa yang diperlukan untuk menjalankan tujuan yang mana data peribadi anda dikumpulkan dan juga untuk tujuan lain yang dinyatakan dalam Polisi ini, termasuk mengendalikan pertanyaan, audit, aduan atau prosiding undang-undang dan tujuan pemasaran . Kami juga akan mematuhi undang-undang, cukai dan lain-lain peraturan dan keperluan/ garis panduan industri untuk pengekalan rekod termasuk dasar pengekalan rekod kami.

 

Persetujuan

Jika anda adalah firma, perkongsian, usahasama, badan yang tidak diperbadankan, perbadanan atau badan korporat lain, pemberian Notis ini yang dialamatkan kepada firma, perkongsian, usaha sama, badan tidak diperbadankan, perbadanan atau badan korporat lain hendaklah disifatkan sebagai notis yang diberikan kepada semua rakan kongsi, pengarah, pemegang jawatan, pemegang saham dan / atau pekerja anda, mengikut mana yang berkenaan, yang datanya dikumpulkan dan / atau diproses oleh kami untuk tujuan seperti yang dinyatakan di atas. Dalam hal ini, anda menjamin bahawa anda telah memperoleh persetujuan semua individu tersebut untuk menyediakan data peribadi mereka kepada kami untuk tujuan yang dinyatakan di atas dan untuk pendedahan kepada pihak-pihak seperti yang ditetapkan di atas dan anda berjanji untuk memberitahu semua individu tersebut, (ungkapan itu hendaklah merangkumi semua rakan kongsi, pengarah, pemegang jawatan, pemegang saham dan / atau pekerja yang sedia ada dan baru, mengikut mana yang berkenaan, dari semasa ke semasa) dari Polisi ini.

Polisi ini juga terpakai bagi penggunaan, pemprosesan dan pendedahan data peribadi mana-mana individu lain yang bukan pelanggan kami tetapi data peribadinya dikehendaki dikumpulkan oleh kami untuk tujuan atau sampingan dengan penyediaan perkhidmatan dan penyelesaian oleh kami kepada pelanggan kami, sama ada pelanggan berkenaan adalah individu, syarikat, entiti perniagaan atau organisasi lain. Dalam hal ini, anda mengesahkan dan menjamin bahawa anda telah memperoleh persetujuan orang-orang tersebut kepada penyediaan data peribadi tersebut kepada kami untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan di atas dan untuk pendedahan kepada pihak-pihak seperti yang dinyatakan di atas dan anda berjanji untuk memaklumkan individu-individu seperti ini Dasar.

Kami juga tertakluk kepada syarat peraturan untuk membelanjakan usaha yang munasabah untuk mendapatkan persetujuan oleh pemegang tanggungjawab ibu bapa kanak-kanak di bawah umur 16 tahun (GDPR) and 18 tahun (PDPA) jika kita hendak memproses data peribadi berkaitan dengan subjek kanak-kanak.

Dengan menyediakan data peribadi anda kepada kami dan / atau terus menggunakan perkhidmatan kami, anda dianggap bersetuju dengan kenyataan dan terma dalam Polisi ini dan pengumpulan, penggunaan, akses, penzahiran, penyimpanan dan pemprosesan data peribadi seperti yang dinyatakan dalam Polisi ini.

 

Pemindahan antarabangsa

Data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda apabila anda mengakses laman web ini atau yang telah anda berikan kepada kami semasa menggunakan perkhidmatan atau produk kami mungkin dialihkan ke luar dari Kawasan Ekonomi Eropah ("EEA") atau Malaysia.

Sebarang pemindahan data peribadi anda di luar EEA atau Malaysia ditadbir oleh kontrak yang disediakan oleh kami dengan anda untuk memberi anda perkhidmatan atau produk tersebut dan tertakluk kepada peraturan-peraturan privasi dan perlindungan maklumat pelanggan yang sama.

Kami hanya akan memindahkan data peribadi anda ke negara-negara yang telah dianggap memberikan tahap perlindungan yang memadai untuk data peribadi oleh Suruhanjaya Eropah atau Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia atau kepada pihak ketiga di mana kami telah meluluskan mekanisme pemindahan untuk melindungi data peribadi anda.

 

Hak undang-undang anda

Anda mempunyai hak di bawah Undang-undang berkaitan dengan data peribadi anda. Anda mempunyai hak untuk:-

 • Dimaklumkan apabila kami mengumpul data peribadi anda, proses yang kami alami untuk mendapatkan maklumat dan tujuan yang akan digunakan untuknya.
 • Meminta akses kepada data peribadi anda, suatu proses yang biasanya dikenali sebagai "permintaan akses subjek data". Ini akan membolehkan anda memperoleh salinan data peribadi anda yang kami pegang tentang anda dan untuk memastikan bahawa kami memprosesnya secara sah.
 • Minta pembetulan data peribadi yang kami pegang tentang anda. Ini memberi anda hak untuk mempunyai sebarang data yang tidak tepat yang kami memegang tentang anda untuk diperbetulkan. Kami akan memerlukan pengesahan tambahan dari akhir anda untuk pembetulan dalam data sekiranya keadaan ini timbul.
 • Meminta pemadaman data peribadi anda. Anda berhak meminta pemadaman data peribadi anda tanpa alasan asas untuk kami terus memprosesnya, atau apabila anda telah melaksanakan hak anda untuk pemprosesan kami. Walau bagaimanapun, kami tidak akan dapat mematuhi permintaan anda atas alasan yang sah dan sah. Anda akan dimaklumkan tentang sebab-sebab tersebut sekiranya keadaan timbul.
 • Objek kepada pemprosesan data peribadi anda di mana kami bergantung pada minat yang sah (atau pihak ketiga) dan ada sesuatu tentang keadaan tertentu anda yang membuat anda ingin membantah memproses di atas alasan ini kerana anda merasakan ia memberi kesan kepada anda hak dan kebebasan asas. Anda juga berhak membantah mana kami memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung. Dalam beberapa kes, kami mungkin menunjukkan bahawa kami mempunyai alasan yang sah untuk memproses maklumat anda yang mengatasi hak dan kebebasan anda.
 • Meminta sekatan pemprosesan data peribadi anda. Ini membolehkan anda meminta kami untuk menangguhkan pemprosesan data peribadi anda dalam senario berikut: (1) jika anda mahu kami menubuhkan ketepatan data; (2) di mana penggunaan data kami adalah haram tetapi anda tidak mahu kami memadamkannya; (3) di mana anda memerlukan kami memegang data walaupun kami tidak memerlukannya lagi kerana anda memerlukannya untuk menubuhkan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang; atau (4) anda telah membantah penggunaan data kami tetapi kami perlu mengesahkan sama ada kami mempunyai alasan yang sah untuk menggunakannya.
 • Meminta pemindahan data peribadi anda kepada anda atau kepada pihak ketiga. Anda, atau pihak ketiga yang telah anda pilih, akan disediakan dengan data peribadi anda dalam format yang boleh dibaca secara berstruktur, biasa digunakan, mesin. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan data ini hanya terpakai kepada maklumat yang telah diautomatikkan dan yang anda pada awalnya memberikan persetujuan untuk kami gunakan, atau di mana kami telah menggunakan maklumat tersebut untuk melakukan kontrak dengan anda.
 • Minta keputusan itu berdasarkan pemprosesan automatik mengenai anda atau ketara mempengaruhi anda dan berdasarkan data peribadi anda bukan sahaja dibuat oleh komputer, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor keputusan manusia juga. Anda juga mempunyai hak dalam hal ini untuk menyatakan pandangan anda dan bertanding keputusan.
 • Menarik kebenaran pada bila-bila masa di mana kami bergantung pada persetujuan untuk memproses data peribadi anda. Walau bagaimanapun, ini tidak akan menjejaskan undang-undang pemprosesan yang dilakukan sebelum anda menarik balik persetujuan anda.
 • Harap maklum bahawa jika anda menarik balik persetujuan anda, kami mungkin tidak dapat memberikan perkhidmatan kami atau beberapa bahagian perkhidmatan kami kepada anda. Kami akan memberitahu anda dengan sewajarnya jika ini berlaku sekiranya keadaan sedemikian berlaku.
 • Maklumkan sebarang pelanggaran dalam privasi data data peribadi anda tanpa kelewatan yang tidak wajar dan tidak munasabah dan dalam masa satu bulan sekurang-kurangnya apabila keadaan timbul.

Jika anda ingin melaksanakan mana-mana hak yang dinyatakan di atas, sila hubungi kami dengan menggunakan butiran yang disediakan di atas. Sekiranya kami mempunyai sebab yang sah untuk tidak memproses permintaan anda atau tidak memberitahu anda mengenai butiran di atas, kami akan menghubungi anda untuk memaklumkan anda tentang sebab itu.

Anda mempunyai hak untuk membuat aduan berkaitan dengan apa-apa kebimbangan data dan anda harus melaporkannya kepada pejabat atau agensi privasi data pejabat komisaris anda:-

Hong Kong - Pesuruhjaya Privasi untuk Data Peribadi, Hong Kong (https://www.pcpd.org.hk/)

Malaysia - Jabatan Perlindungan Data Peribadi (http://www.pdp.gov.my/index.php/en/mengenai-kami/maklumat-organisasi/pejabat-pesuruhjaya)

New Zealand - Pesuruhjaya Privasi (https://www.privacy.org.nz/)

Singapura - Suruhanjaya Perlindungan Data Peribadi (https://www.pdpc.gov.sg/)

 

Tiada yuran pentadbir

Anda tidak perlu membayar bayaran untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk menjalankan mana-mana hak lain). Walau bagaimanapun, kami mungkin mengenakan bayaran yang munasabah jika permintaan anda jelas tidak berasas, berulang atau berlebihan. Sebagai alternatif, kami boleh menolak untuk mematuhi permintaan anda dalam keadaan ini. Anda akan dimaklumkan mengenai sebab penolakan ini.

 

Perubahan kepada Dasar kami

KTG boleh mengubah atau meminda Dasar ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami. Sila semak halaman ini secara berkala untuk dimaklumkan mengenai cara kami melindungi maklumat anda. Kami juga memaparkan tarikh efektif Dasar ini di bahagian bawah halaman ini.

Dasar Privasi ini dikeluarkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat ketidakselarasan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia notis ini, versi Bahasa Inggeris akan mengatasi versi bahasa Malaysia.

 

Perubahan tujuan

Kami hanya akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang kami kumpulkan, melainkan jika munasabah dipertimbangkan bahawa kami perlu menggunakannya untuk alasan lain dan alasan itu serasi dengan tujuan asal. Sekiranya anda ingin mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana pemprosesan untuk tujuan baru itu bersesuaian dengan tujuan asal, sila hubungi kami.

Sekiranya kita perlu menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang tidak berkaitan, kami akan memberitahu anda dan kami akan menerangkan asas undang-undang yang membolehkan kami berbuat demikian.

Sila ambil perhatian bahawa kami boleh memproses data peribadi anda tanpa pengetahuan atau persetujuan anda, dengan mematuhi peraturan di atas, hanya jika ini diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.

 

Soalan atau Komen

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, aduan atau kebimbangan berhubung dengan pengendalian kami Maklumat Peribadi atau Dasar Privasi kami, sila hubungi.

Sila rujuk senarai kenalan dari pejabat masing-masing di Kensington Trust Group:-

Pejabat Singapura

Cik Linda Wong

E-mel: data.protection.sg@kensington-trust.com

Pejabat Hong Kong

Encik Matthew Tsang

E-mel: matthew.tsang@kensington-trust.com

Pejabat New Zealand

Cik Angie Webb

E-mel: angie.webb@kensington-trust.com

Pejabat Kuala Lumpur

Cik Corene Jong

E-mel: corene.jong@kensington-trust.com

Pejabat Labuan

Cik Corene Jong

E-mel: corene.jong@kensington-trust.com

 

Kensington Trust Group

Dikemaskini 5 September 2019

 

PENTING: Dengan memberikan data peribadi kepada kami dan/atau terus menggunakan perkhidmatan kami, anda dianggap bersetuju dengan kenyataan dan terma dalam Polisi ini dan pengumpulan, penggunaan, akses, penzahiran, penyimpanan dan pemprosesan data peribadi seperti yang dijelaskan dalam Dasar ini.